top of page

TALEBEYİZ BİZ DERNEĞİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

DERNEK ÜYELERİ VE DESTEKÇİLERİ İÇİN AYDINLATMA METNİ

 

AYDINLATMA METNİ AMACI VE KAPSAMI

Talebeyiz Biz Derneği, kültür-sanat alanları başta olmak üzere gençler için çalışan ve 2023 yılında İstanbul merkezli olarak kurulan bir sivil toplum kuruluşudur. Talebeyiz Biz Derneği, olarak kişisel verilerin korunmasının ve gizliliğin kişilerin temel hakkı olduğuna inanıyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz. Bu nedenle güvenliğinizi korumak için yürürlükte olan kanun ve ilgili mevzuat kapsamındaki kişisel verilerinizin korunmasını önemsiyoruz ve kişisel verilerinize dair ilgili haklarınız hakkında sizi aydınlatmak istiyoruz.

Talebeyiz Biz Derneği, Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. Maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca: veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi, KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ve veri sorumlusuna başvuruyla ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma metninde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar “Özel Nitelikli Kişisel Veriler”inizi de kapsamaktadır.

İsim, soyisim, cep telefon numaraları, e-mail adresleri, doğum tarihi, yaşadığı şehir, adres bilgileri, ilgi alanları, ödeme bilgileri ve elektronik programlar nedeniyle ulaşılabilecek lokasyon bilgisi ve benzeri bilgiler “Kişisel Verileri” oluşturmaktadır. Sağlık, güvenlik tedbirleri ile ilgili bilgiler, cinsiyet, etnik köken, ırk ve benzeri bilgiler ise “Özel Nitelikteki Kişisel Veriler” i oluşturmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINI SAĞLAYAN VERİ SORUMLUSU

Dernek Unvanı: Talebeyiz Biz Derneği

Adres: Caferağa Mah. Nazmibey Sok. No. 4 K.3 D.5 Kadıköy, İstanbul

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Dernek” olarak anılacaktır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ NEDENİ

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Talebeyiz Biz Derneği’nin bağlı birimleri ve Talebeyiz Biz Derneği içerisinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için kullanılan vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen ya da işleme amaçlarının öngördüğü süre çerçevesinde işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddenin 2.fıkrası uyarınca belirtilen;

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

d) Bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan ilgi olması,

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.

 

Dernek üye ve destekçisi olarak özel nitelikli kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 6. Maddenin 3.fıkrası uyarınca belirtilen kanunda öngörülen haller kapsamında işlenmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLENME AMACI

Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya Dernek iş ve işlemlerinde daha uygun bir hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmektedir.

Bu kapsamda KVKK’nın 3. Maddesinin d bendine göre veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi içerir.

Adı ve soyadı,

Telefon numarası, adres, e-posta adresleri, faks gibi iletişim bilgileri, Cinsiyeti,

Doğum tarihi, Eğitim düzeyi,

Etkinlik katılımları,

Yasal düzenlemelerin olanak tanıdığı kapsamda genel toplantı ve etkinlik görsellerini oluşturan fotoğraflar,

gibi konuları içeren bilgiler olup, kişiyi belirlenebilir kılabilme özelliklerine haiz olabilmeleri nedeniyle yasal mevzuatlarımızda kişisel veri olarak tanımlanmaktadır. Bahsi geçen kişisel verilerinizin tutulma amacı, yasal mevzuatın gerekli ve zorunlu kıldığı diğer durumlarda söz konusu yasal gerekliliklerin yerine getirilebilmesidir.

Talebeyiz Biz Derneği tarafından kişisel verileriniz, işbu Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili yasal mevzuatlardan doğan yasal yükümlülüğü nedeniyle yasalarda belirtilen süre kadar tarafımızca işlenmektedir.

TOPLANAN VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLENME AMACI

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Buna bağlı olarak;

Dernek üye ve destekçisinin kişisel verileri;

 • Dernek ile ilişkisi olan gerçek ve tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların (gönüllüler, ziyaretçiler, iş ortakları vb.) Dernek hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,

 • İlgili mevzuat uyarınca Talebeyiz Biz Derneği’nin görev ve sorumlulukları kapsamında gerçekleştirilecek hizmetlerin ifası,

 • Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve düzenleme görevlerinin yürütülmesi,

 • Yargı organlarının ve idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,

 • Derneğe bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapmak, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek,

 • Dernek ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan dernek üye ve destekçileriyle irtibata geçebilmek,

 • Dernek bünyesinde gerçekleştirilecek hizmetlerin içerikleri konusunda bilgilendirme yapılabilmesi,

 • Söz konusu hizmetlerinin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgilerin değerlendirilmesi,

 • Talebeyiz Biz Derneği’nin üye ve destekçilerine, etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden haberdar edilmesi,

 • Dernek üye ve destekçilerinin gerçekleştireceği şikâyet ve başvuruların değerlendirilebilmesi,

 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, amaçlarıyla yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

amaçlarının sağlanması için işlenecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE GENEL İLKELER

Talebeyiz Biz Derneği, kişisel verileri işlerken;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,

 • İşlediği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

 • İşlediği amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme

temel ilkelerine uyduğunu ve uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Verileriniz;

 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

 • Kamu hizmetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla, iş ortaklıklarımıza,

 • Web sitesi üzerinden ödeme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi maksadıyla ödeme kuruluşları ve bankalara,

 • İlgili mevzuat hükümlerine göre kamu hizmeti niteliğindeki faaliyetlerimizin denetimi amacıyla T.C. İçişleri Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlara,

 • Dernek faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız veya hizmet verdiğimiz, iş birliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara,

KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılmaktadır.

VERİ İŞLEME SÜRESİ VE VERİLERİN MUHAFAZASI

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Talebeyiz Biz Derneği’ne bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda kanuni süreler, Talebeyiz Biz Derneği’nin uygulamaları uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz

 

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARININ KULLANILMASI

İlgili kişi olarak söz konusu kanunun 11.maddesi kapsamında;

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz. Buna dair taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre “Caferağa Mah. Nazmibey Sok. No. 4 K.3 D.5 Kadıköy, İstanbul” adresine yazılı olarak veya info@talebeyiz.biz adresine e-postanızın Dernek sistemlerinde kayıtlı olması şartı ile e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle başvurarak sayılan haklarını kullanabilecektir. Bu konuda daha detaylı düzenlemeye www.talebeyiz.biz/aydinlatma-metni  adresinde yer alan aydınlatma ve başvuru metnimizden ulaşabilirsiniz.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

İlgili Kanunun 13. Maddesi uyarınca kişisel verisi işlenen kişi, Talebeyiz Biz Derneği tarafından işlenen veya işlendiği öğrenilen kişisel verileri hakkında haklarının kullanılmasına dair talepte bulunması halinde, hakkın kullanımı ile bağlantılı en uygun zaman dilimi içerisinde veri sorumlusu sıfatıyla Talebeyiz Biz Derneği’ne başvurma yükümlülüğü altında olduğunu kabul etmektedir.

Belirtilen bilgi ve belgeler ile talep edilen hakka yönelik açıklamalar içeren talep dilekçesi “Caferağa Mah. Nazmibey Sok. No. 4 K.3 D.5 Kadıköy, İstanbul” adresine gönderilebileceği gibi noter kanalıyla veya info@talebeyiz.biz mail adresine de iletebilecektir. Talebeyiz Biz Derneği veri sorumlusu sıfatı ile başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracağını kabul ve taahhüt etmektedir.

bottom of page